JOUW KOMPAS OM STAP VOOR STAP STRESS TE OVERWINNEN

Algemene voorwaarden

Definities

 • Verkoper: Sieto Reitsma,
 • Koper: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sieto Reitsma in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Producten: Het boek “Overwin stress. Stap voor stap” en eventuele aanvullende diensten aangeboden door Sieto Reitsma.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sieto Reitsma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Sieto Reitsma zijn vrijblijvend.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Sieto Reitsma.

Prijzen en Betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.
 • Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Sieto Reitsma gestelde betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen.

Levering en Verzendkosten

 • ⁠Sieto Reitsma streeft ernaar bestellingen binnen de aangegeven levertijden te verzenden.
 • De verzendkosten zijn zichtbaar tijdens het afrekenproces.

Retourbeleid

 • ⁠Kopers hebben het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te retourneren. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.
 • ⁠Het product dient ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd te worden.
 • Na ontvangst en goedkeuring door Sieto Reitsma, zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen op de rekening van de koper worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

 • Sieto Reitsma is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de producten.
 • De aansprakelijkheid van Sieto Reitsma is altijd beperkt tot het bedrag van de aankoop.

Overmacht

 • ⁠In geval van overmacht heeft Sieto Reitsma het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Intellectuele Eigendom

 • ⁠De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite eigendom blijven van Sieto Reitsma.

Privacy

 • ⁠Persoonsgegevens worden door Sieto Reitsma alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestellingen.

Slotbepalingen

 • ⁠Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sieto Reitsma, of overeenkomsten die met hem gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.